Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Godziny otwarcia urzędu

pon. - pt. 7:30-15:30

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Maszewo
Maszewo 71, 66-614 Maszewo
pow. krośnieński, woj. lubuskie
tel.: 68 383 13 21
email: sekretariat@maszewo.net.pl
NIP: 926-15-83-991
Regon: 000544740

Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomosci z Polski     |     Wiadomosci ze Swiata     |     Giełda     |     Lotto     |     

Charakterystyka Gminy

 

     Gmina Maszewo położona jest w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego i zalicza się do grupy gmin dużych powierzchniowo, co przy ludności ją zamieszkującej (2894 – 2014 r.) zalicza ją do grupy gmin o najniższym zaludnieniu.

     Położona jest ona w najatrakcyjniejszej, z punktu widzenia przyrodniczego, jednostce fizyczno geograficznej, jaką jest Pojezierze Lubuskie. Południowy fragment gminy zajmuje odcinek Doliny Odry Środkowej (odcinek Krośnieński), związany z pradoliną Odry systemem płaskich teras. System ten tworzą:

  • terasa zalewowa, wyniesiona 2 – 5m ponad lustro wody w rzece, o zmiennej szerokości od 200m do 2,2 km,
  • terasa nadzalewowa, położona 5 – 8m ponad lustro wody w rzece, jest to forma rozległa, płaska o szerokości dochodzącej do 3,0 km.

     Ta część Pojezierza Lubuskiego, w której położony jest środkowy i północny obszar gminy Maszewo, nazwana Równiną Torzymską, obejmuje duże tereny równin piaszczysto – sandrowych, porozcinanych rynnami i dolinami rzeki Ilanki, Pliszki i Gryżyny. Szczegółowe badania stwierdzają istnienie około 10 poziomów sandrowych. Obszar całej gminy położony jest w obrębie rzędnych terenu 40 - 124m n.p.m. Poziom wody gruntowej uzależniony jest od rzeźby terenu i wynosi przeciętnie 2 – 5m p.p.t.(1999). Na piaskach sandrowych wytworzyły się słabe gleby bielicowe, co znajduje swój wyraz w dużym zalesieniu, powyżej 60%.

Administracyjnie gmina położona jest w powiecie krośnieńskim. Graniczy z następującymi gminami:

  • od zachodu z gminą Cybinka,
  • od północy z gminą Torzym,
  • od wschodu z gminą Bytnica,
  • od południa z gminami Gubin i Krosno Odrzańskie.

Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 21356 ha. Podzielona jest na 15 sołectw obejmujących 16 wsi.

Warunki, które ukształtowały dzisiejszy wizerunek Gminy to:

  • uwarunkowania przyrodnicze obszaru,
  • usytuowanie Gminy w strefie leśno-rolnej województwa,
  • oddziaływania administracyjno – gospodarczego ośrodków miejskich.

     Obszar gminy jest mało zasobny w surowce mineralne. W sposób niezorganizowany i tylko dla potrzeb lokalnych eksploatowane są wodnolodowcowe piaski i żwiry. Torfy występują na łącznej powierzchni ca 340 ha i złoża te ze względu na niską wartość energetyczną nie mają gospodarczego znaczenia.

W latach 60 – tych udokumentowano pierwsze na niżu złoże ropy naftowej w Rybakach. Obecnie trwają prace dokumentacyjne dotyczące złoża zlokalizowanego w okolicy wsi Połęcko.

Jedynym udokumentowanym złożem surowców jest złoże węgla brunatnego "Cybinka". Złoże to rozpoznane zostało w kategorii C2 i uściślenie zasobów wymaga dalszych prac wiertniczych i dokumentacyjnych. W porównaniu z innymi złożami odkrytymi na terenie kraju należy je traktować jako złoże o znaczeniu lokalnym.

Generalnie na obszarze gminy dominują gleby wytworzone z piasków, a więc niskich klas bonitacyjnych. Zróżnicowanie gatunkowe i typologiczne tych gleb wynika ze składu mechanicznego gruntów, ich położenia oraz warunków gruntowo – wodnych.

Na terenach pradolinnych wykształciły się gleby bielicowe, brunatne, brunatne wyługowane. W obniżeniach terenu o wysokim poziomie wody gruntowej – gleby torfowe, mułowo – torfowe i murszowo – mineralne, a w dolinach mady utwory aluwialne o różnym składzie mechanicznym. Wartość użytkowa tych gruntów dla rozwoju i intensyfikacji rolnictwa nie jest wysoka. Potwierdzeniem tego jest bardzo niski udział użytków rolnych stanowiących 26,4% ogólnej powierzchni.

Gmina w całości położona jest w zlewni rzeki Odry, która wraz z rzeką Pliszką wyznaczają południową i północną granicę administracyjną gminy. Odcinek rzeki Odry w granicach gminy liczy około 10 km. Pozostałą sieć hydrograficzną tworzą: Konotop, Lińska Struga i Kanał Krzesiński, a także liczne bezimienne cieki płynące w rynnach polodowcowych oraz w dolinie rzeki Odry.

Wody stojące zajmują ponad 300 ha powierzchni. Na powierzchnię tą składają się zarówno jeziora jak i stawy sztuczne, położone głównie w rynnach polodowcowych i w większości wykorzystywane jako akweny hodowli ryb. Największe zbiorniki wodne to: Trzebisz, Graniczne, Klepacz, Żabnik, Długi Staw, Diabelski Staw oraz starorzecza Odry. Zlokalizowane są one w rynnie Trzebiechowsko – Łochowickiej i Granicznej.

Położenie geograficzne gminy w zachodniej przygranicznej strefie województwa lubuskiego sprawia, że napływają na te tereny w okresie rocznym różnorodne masy powietrza. Dominują jednak masy powietrza polarno – morskiego, na które przypada aż 64% dni w ciągu roku oraz w drugiej kolejności masy powietrza polarno – kontynentalnego – 28% dni. Pozostałe 8% dni przypada na masy powietrza arktycznego oraz cisze.

Ze względu na zupełny brak obiektów przemysłowych, brak jest poza paleniskami domowymi (emisja niska) znaczących źródeł zanieczyszczeń powietrza. Przeprowadzone w latach 1994 – 1995 pomiary imisji wzdłuż granicy polsko – niemieckiej, miały na celu określenie wpływu dużych obiektów energetycznych, rozmieszczonych wzdłuż zachodniej granicy (po niemieckiej stronie), na stan czystości powietrza atmosferycznego w pasie przygranicznym. Wyniki pomiarów emisji w punktach pomiarowych wykazały niskie stężenie SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym. Stężenia pyłu zawieszonego nie przekroczyły norm dla obszarów o nie podwyższonych wymogach co do jakości środowiska (wysokie były jedynie stężenia ozonu).


Pozostałości po młynie

UG Maszewo
enea ewe Invest in Poland Lubuskie warte zachodu Pgnig
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij